+ Ngày 22 - 09 - 2023 

     + Ngày 21 - 09 - 2023 

     + Ngày 20 - 09 - 2023 

     + Ngày 19 - 09 - 2023 

     + Ngày 18 - 09 - 2023 

     + Ngày 14 - 09 - 2023 

     + Ngày 13 - 09 - 2023 

     + Ngày 12 - 09 - 2023 

 

 trung tâm dịch vụ việc làm thanh hóa, trung tâm dv việc làm tỉnh thanh hóa, trung tâm giới thiệu việc làm thanh hóa