(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

     + Ngày 20 - 07 - 2024

     + Ngày 16 - 07 - 2024

     + Ngày 10 - 07 - 2024

     + Ngày 08 - 07 - 2024

     + Ngày 05 - 07 - 2024

     + Ngày 01 - 07 - 2024

     + Ngày 29 - 06 - 2024

                                     

 trung tâm dịch vụ việc làm thanh hóa, trung tâm dv việc làm tỉnh thanh hóa, trung tâm giới thiệu việc làm thanh hóa